Mezinárodní den dobrovolníků

Tuto neděli, 5.prosince slavíme mezinárodní den dobrovolníků. V roce 1985 jej vyhlásila Organizace spojených národů a slouží především k připomenutí důležitostí dobrovolnické práce pro společnost. Věděli jste, že organizací, které v Moravskoslezském kraji pracují s dobrovolníky je hodně. Takže dobrovolníci, mají opravdu velké možnosti, jak se zapojit. Představím Vám aspoň těch pár, které mají akreditaci.

 

Centrum pro rodinu a sociální péči – Ostrava

Sociálně aktivizační služba BRÁNA chce prostřednictvím svých aktivit umožnit dospívajícím dětem a mladým lidem se zdravotním postižením, aby mohli v co největší míře žít tak jako jejich vrstevníci bez postižení, tzn. být samostatní, zdokonalovat se ve svých dovednostech, získávat nové zkušenosti, poznávat nové věci, rozvíjet sebe sama, trávit svůj čas podle svých přání a představ a bez doprovodu rodičů. Dobrovolníci se zapojují nejen do skupinových aktivit, stále častěji i do individuálních, kdy například pomáhají trénovat s klienty cestování MHD.

 

Diakonie ČCE v Rýmařově

Posláním našeho střediska je provázet a podporovat člověka znevýhodněného stářím, mentálním či tělesným postižením, a pomáhat mu dosáhnout nebo udržet stav tělesného, duševního a sociálního zdraví, pohody a souladu s prostředím, v němž žije. Dobrovolníci se věnují individuální péči o seniory, ale i všechny uživatele služeb Diakonie. Chodí na procházky, čtou, poskytují společnost a laskavé slovo, případně pomáhají s organizací volnočasových aktivit.

 

Elim Opava

Dobrovolnické centrum je součástí Elimu Opava, o.p.s. od roku 2004. Jako jediné akreditované dobrovolnické centrum v Opavě každoročně koordinuje činnost 70 dobrovolníků ze všech věkových kategorií, kteří pomáhají v organizacích, jako jsou domovy seniorů, kojenecký ústav, psychiatrická a Slezská nemocnice, handicapovaným, a to nejen v rámci Opavy, ale celého okresu. Zapojují se také do nejrůznějších jednorázových akcí jako je např. Joy Run, Hradecký slunovrat, Majáles, Free Hugs a podobné. Aktivit, které pro dobrovolníky Elim nabízí je hodně, stačí se ozvat koordinátorce a ona Vás nasměruje.

 

Komunitní centrum Petrklíč – Česká Třebová

Pomáháme mladým lidem uspět tím, že pro ně hledáme možnosti, jak realizovat jejich nápady. Petrklíč help je mládežnická, vzdělávací a inovační nezisková organizace působící od roku 2005. Náš tým má bohaté zkušenosti s neformálním vzděláváním, dobrovolnictvím, rozvojem mladých lidí a jejich myšlenek, přeshraniční i mezinárodní spolupráci, ekologickou problematikou a participací mládeže. Máme také specializovaný podpůrný tým, který nabízí poradenství v oblasti politiky mládeže, rozvoje osobnosti a ekologie. Dobrovolníci se zapojují také do česko-polských dobrovolnických aktivit. Formou dobrovolné práce aktivizujeme mladé lidi z Těšínského Slezska, v rámci které se mladí lidé učí a rozvíjejí své dovednosti, schopnosti a znalosti. Učíme se kriticky reflektovat a sledovat dění ve svém okolí. Kontinuální pracujeme s dobrovolníky v rámci dobrovolnických klubů. Klíčový je pro nás učící se aspekt a osobnostní rozvoj dobrovolníka skrze dobrovolnictví.

 

 

Křesťanská akademie mladých

Křesťanská akademie mladých, z.s. (KAM) je nezisková organizace zaměřená na práci s mládeží v rámci celé České republiky. V projektu Kempy a mládežnické kluby dobrovolníci do 25 let věku se dobrovolníci zapojují do realizace dílčích částí programu. V mládežnických klubech někteří dobrovolníci po skončení kempů následně pokračují ve výkonu DS po dobu dalších 3 měsíců, a to v rámci navazujících klubů mládeže. Program je zaměřen převážně na volnočasové aktivity.

 

Nadační fond Pavla Novotného
Motto našeho nadačního fondu je velmi výstižné. Víra v život je totiž jednou z podstatných součástí terapie úspěšné léčby onkologických pacientů, bez této víry bývá léčba mnohdy náročná, ne-li nemožná. Proto je velmi důležité pro onkologické pacienty, aby měli ve svém okolí někoho, s kým by se mohli o svém onemocnění bavit, ptát se na různé problémy s pojené s léčbou, případ. S návratem do běžného nebo pracovního života. Dobrovolníci dochází za onkologickými pacienty, kteří tráví svůj čas v nemocnicích a dalších zdravotnických zařízeních.

 

OVAHELP – Centrum pomoci onkologickým pacientům

Spolek kolem paní Zdeňky Hybnarové slouží jako pacientská organizace, zejména pro nemocné rakovinou prsu a reprodukčních orgánů jak žen, tak mužů, ale dveře budou otevřené pro všechny. Rádi bychom se zaměřili také na blízkou rodinu pacientů, i ti totiž potřebují oporu. Dobrovolníci pomáhají onkologickým pacientům a jejich rodinám společnými procházkami, výlety, čtením, malováním. Smyslem práce dobrovolníků není nahradit zaměstnance zařízení, do kterého dobrovolníci docházejí, ale přinést nemocným zejména informace, sdílení, lidský kontakt. Tím, že s nimi dobrovolníci tráví volný čas, pomáhají jim radovat se ze života, a přispívají tak k lepšímu průběhu léčby a terapie.

 

S.T.O.P.

S.T.O.P., z.s. je samostatná, dobrovolná, nepolitická a nezisková organizace založená za účelem naplňování společného zájmu, kterým je podpora ohrožených jednotlivců, dětí a rodin v překonávání hendikepů a v nápomoci zpřístupnění širokých příležitostí, které jsou běžně dostupné většinové populaci. Dobrovolníci se zapojují do tří programů, které S.T.O.P. nabízí a to Doučování dětí ze sociokulturně znevýhodněného prostředí, v Dobrovolnickém centru a v programu KMOTR.

 

Slezská diakonie – Český Těšín, Krnov

„Přinášíme světlo do života potřebným“ je motto Slezské diakonie. Cílovou skupinou jsou lidé s postižením, senioři, lidé bez domova a všichni ti, kteří se dostali do nejrůznějších těžkých životních situací. Ve své práci realizujeme biblické zásady lásky a služby lidem potřebným a lidem v nouzi. Dobrovolnická centra má Slezská diakonie v Českém Těšíně a v Krnově. Dobrovolníci pomáhají ve střediscích Slezské Diakonie, v nemocnicích, potřebným lidem i v jiných přijímajících organizacích, ale i při jednorázových akcích (například Bílá pastelka). Dobrovolnické centrum propojuje sociální služby, zdravotnictví a osoby se sociálním znevýhodněním s veřejností, obyvateli a studenty města Krnova. Díky dobrovolníkům se sociální služby mohou více otevírat veřejnosti, podporuje se integrace osob, které jsou na soc. službách závislé. Dobrovolníci vnáší do služeb individuálnější přístup, přirozenější formu komunikace, interakci a svůj nový osobní element (energii, pohodu, radost ze života, uvolněnost, apod.).

 

Společně Jekhetane

Společnost SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o. p. s. usiluje o rovné šance pro romskou menšinu v majoritní společnosti, prostřednictvím poskytování sociálních služeb a jiných doprovodných aktivit, v rámci Moravskoslezského a Olomouckého kraje. Dobrovolník se může zapojit do jednoho ze dvou programů společnosti: v Nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež a v Sociálně aktivizační službě pro rodiny s dětmi KLUB-KO.

V prvním případě se dobrovolníci podílejí na realizaci aktivit pro děti a mládež (např. hudební, výtvarné, sportovní aktivity (jednoduché cvičení a rozcvičky, fotbal) nácvik tance (disko tanec, hip hop) nácvik divadelního představení, realizace výchovně-vzdělávacích her). Pomáhají také dětem se školní přípravou (především český jazyk, matematika, anglický jazyk, vlastivěda a přírodověda).

V KLUB-KO dobrovolníci z řad studentů především doučují děti ze sociálně znevýhodněného prostředí, pomáhají při chodu sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi KLUB-KO, realizují zájmové činnosti pro děti (např. výtvarné, hudební, taneční aktivity), pomáhají při realizaci aktivit pro děti (výlety pro děti, Den dětí apod.).

 

ADRA, Frýdek-Místek, Havířov, Ostrava

ADRA Česká republika je humanitární a rozvojová organizace, která pomáhá lidem v nouzi v Česku i v zahraničí. Poskytujeme okamžitou pomoc (nejen) při přírodních katastrofách a zlepšujeme životní podmínky lidí žijících v chudobě. Naše dobrovolnická centra po celé republice propojují lidi ochotné pomáhat s těmi, kdo pomoc potřebují (senioři a seniorky, lidé se zdravotním postižením a další). V Moravskoslezském kraji má ADRA hned 3 dobrovolnická centra, a to ve Frýdku-Místku, Havířově a Ostravě. Každé z center nabízí širokou nabídku dobrovolnických programů, a to nejen u seniorů, ale také pomoci u zdravotně postižených i lidem v nemocnicích.

Na podpoře dobrovolnictví se podílí i Moravskoslezský kraj.

Pošlete to dál: