Často kladené otázky k dotačnímu řízení programu Rozvoj dobrovolnické služby pro rok 2021/2022

1) Z jakého důvodu jsou v Zásadách poskytování dotací (Čl. 7) stanoveny limity vybraných položek dotací? Zastropování vybraných položek dotací vychází z potřeby respektovat zásadu hospodárnosti při nakládání s veřejnými prostředky a zásadu transparentnosti a rovného zacházení ve vztahu k příjemcům dotace.

2) Limit 20 000 Kč/měsíc pro mzdu koordinátora dobrovolníků je myšleno včetně odvodů? Je možné např. v jednom měsíci vykázat 10 000 Kč a v dalším 30 000 Kč? Měsíční limit z dotace pro mzdu koordinátora je myšlen včetně všech povinných odvodů na soc. a zdrav. pojištění. Stanovený limit nelze v daném měsíci překročit.

3) Organizace žádala dotaci na mzdu koordinátora na HPP, ale v realizaci projektu je nakonec koordinátor na DPP. Je to problém? V rozhodnutí je uvedeno, že na koordinátora dobrovolníků lze čerpat dotaci ve formě mzdy, DPP nebo DPČ. Problém to tedy není.

4) Započítává se do výkonu DS (resp. do uznání dlouhodobého dobrovolníka) i příprava na výkon DS, proškolení, popř. pohovor před uzavřením smlouvy? Pohovor vedený se zájemcem o výkon DS před samotným uzavřením smlouvy nelze započítat do výkonu DS. Jako výkon DS nelze uznat ani proškolení již „zasmluvněného“ dobrovolníka, které zákon o dobrovolnické službě pojímá jako předvstupní přípravu. Do dobrovolnických hodin se započítává až samotný výkon DS v souladu s předmětem činnosti akreditovaného projektu.

5) Do jaké kategorie spadají dobrovolníci, kteří vykonávají DS přesně po dobu 3 měsíců? Takoví dobrovolníci spadají do kategorie krátkodobých. Ze zákona o dobrovolnické službě (§ 2 odst. 3) plyne, že dlouhodobá dobrovolnická služba je vykonávána po dobu delší než 3 měsíce.

6) V případě, že krátkodobý dobrovolník je v rámci 1 akreditovaného projektu použit např. 3x za rok na jednorázovou akci, je možné ho započítat vícekrát? Vycházíme-li ze zákonné definice, pak je-li použit na více jednorázových akcí během 3 po sobě jdoucích měsíců, započítá se 1x. Pokud se ale účastní akce např. v lednu, červnu a v listopadu, lze ho vykázat 3x (teoreticky ho lze v tomto případě vykázat i jako dlouhodobého).

7) Jak započítat dobrovolníka, který začne dobrovolničit v prosinci 2021 a skončí v lednu následujícího roku? Jako dlouhodobého dobrovolníka (má-li uzavřenou smlouvu na dlouhodobou DS) je možné ho do závazných indikátorů započítat pro rok 2021 za předpokladu, že organizace dopředu neví, že skončí už v lednu 2022 tak, aby nedocházelo k obcházení zákona. Pro rok 2022 je možné ho vykázat pouze jako krátkodobého.

8) Dobrovolník na dlouhodobou dobrovolnickou smlouvu odpracuje jen 2 měsíce. Stává se automaticky krátkodobým nebo je potřeba změnit smlouvu? Má-li organizace akreditovanou i krátkodobou dobrovolnickou službu, může dobrovolníka vykázat jako krátkodobého a není zapotřebí měnit smlouvu. Nemá-li akreditaci na krátkodobou DS, nemůže ho vykázat ani jako krátkodobého ani jako dlouhodobého. Pokud se jedná o přelom roku, platí bod 7.

9) Krátkodobý dobrovolník, z kterého se nakonec stane dlouhodobý, je možné jej vykázat jako dlouhodobého? Nelze ho vykázat jako dlouhodobého, nemá uzavřenou písemnou smlouvu na dlouhodobou dobrovolnickou službu (náležitosti smluv na krátkodobou a dlouhodobou DS se různí). Jediným v úvahu připadajícím řešením (a za předpokladu, že projekt je akreditován na krátkodobou i dlouhodobou DS) by bylo, pokud by měl dobrovolník od počátku výkonu DS uzavřenou písemnou „univerzální“ smlouvu na výkon DS s náležitostmi dlouhodobé DS (s možností prodloužení smlouvy po uplynutí sjednané doby).

10) Dobrovolník má uzavřenou dobrovolnickou smlouvu na dobu neurčitou a podepsal ji např. 1.12.2021. Dobrovolnickou práci bude v souladu se smlouvu vykonávat prosinci 2021, lednu 2022 a pak až v prosinci 2022. Je možné ho pro rok 2022 vykázat jako dlouhodobého?
Pokud organizace předem ví, že jej v roce 2022 použijete jen v lednu a v prosinci, může jej pro rok 2022 započítat jako krátkodobého, a to 2x (má-li krátkodobou DS akreditovanou). Teoreticky je možné ho uplatnit jako dlouhodobého, pokud s ním organizace počítá na celý rok a předem neví, že bude nakonec vykonávat DS jen prosinec a leden (tak aby nedocházelo k obcházení zákona) a zároveň splní podmínku, aby byl vyslán k výkonu DS alespoň 3x (nemusí být ve třech různých měsících).

11) U mentoringového dobrovolníka se např. po 2 měsících snahy nepodaří vytvořit vztah mezi ním a klientem, hledá se tedy další klient a situace se opakuje. Je možné ho započítat jako mentoringového? Takového dobrovolníka lze započítat 1x za rok v 1 mentoringovém programu splňuje-li podmínku, že se věnuje individuálně 1 klientovi a zároveň splní zákonnou podmínku výkonu DS delší než 3 měsíce, byť u více klientů.

12) Dobrovolník se po půl roce výkonu DS rozhodne jít do jiné přijímací organizace. Má se započítat 1x nebo 2x? V případě, že se jedná o 2 různé akreditované projekty, započítává se 2x. Ovšem změní-li dobrovolník přijímající organizaci v rámci téhož akreditovaného projektu, započítá se 1x za rok.

13) Lze zveřejnit hodnoty připadající v daném roce na 1 dobrovolníka v jednotlivých kategoriích? Pro rok 2021:  Krátkodobý – 570 Kč  Krátkodobý sbírkový – 114 Kč  Dlouhodobý – 1 139 Kč  Dlouhodobý mentoring – 1 709 Kč Uvedené základní hodnoty většině organizací mírně vzrostly po rozpočítání vratek za rok 2020 a „přebytku“ vzniklého tím, že některé organizace žádaly nižší částku, než kterou mohly získat dle metody přepočtu koeficientů.

14) Formulář žádosti o dotaci bod 6.8. Počet dobrovolníků podílejících se na realizaci projektu (další dobrovolníci než uvedení v bodu 6.5) – není jasné, co je myšleno tím „další dobrovolníci“?
Jedná se o další dobrovolníky (pokud organizace takové má), kteří v rámci projektu vykonávají jiné než akreditované dobrovolnické činnosti např. nepřímá podpora cílové skupiny (administrativní činnost v kanceláři) nebo např. krátkodobí dobrovolníci je-li projekt akreditován pouze na dlouhodobou DS.

15) Formulář žádosti o dotaci bod 6.5. Uvádí se do žádosti o dotaci popis projektu?
Ne, protože projekt, na který je žádána na dotace, musí být shodný s popisem projektu v akreditačním řízení. Uvádí se tedy pouze název projektu, který musí být shodný s názvem projektu, kterému byla udělena akreditace a č.j. rozhodnutí o udělení akreditace.

Činnosti Regionálního dobrovolnického centra jsou podporovány Moravskoslezským krajem.

Pošlete to dál: